Tezler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin toplu listesini aşağıda bulabilirsiniz. Tezlerin metinlerine erişmek için başlıklara tıklayınız.

DOKTORA TEZLERİ

YIL YAZAR TEZ BAŞLIĞI DANIŞMAN
2021 SELEN ERDOĞAN EVREN Dolabın içinden yazmak: Bilge Karasu'nun queer modernizmi / Writing from the closet: Bilge Karasu's queer modernism DOÇ. DR. NERMİN ZEYNEP UYSAL
2021 EGEM ATİK "Kendini Yapmak": Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında erkeklik temsilleri / "Constructing the Self": Representations of Masculinity in Ahmet Hamdi Tanpınar's Novels PROF. DR. HALİM KARA
2021 ÜLKÜ AKÇAY The geography of Ottoman poetry: Cities in ghazels / Osmanlı şiirinin coğrafyası: Gazellerde şehirler PROF. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ
2021 İCLAL DİDEM BALTA Temsil krizi: Türk romanında örtülü kadının edebi kimliği / A crisis of representation: The literary identity of hijabi woman in Turkish novels DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2020 AYŞEGÜL POMAKOĞLU ʿÂlî Efendi'nin Târîh-i Engürüs'ü ve Osmanlı tarih anlatılarının edebî bağlamı / ʿÂlî Efendi's Târîh-i Engürüs and the literary context of Ottoman historical narratives DOÇ. DR. AYŞE ZEYNEP SABUNCU
2019 YÜCE AYDOĞAN Oktay Rifat şiirinde anlam ekonomisi / The economy of sense in oktay Rifat's poetry DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL KÖROĞLU
2019 SEHER ÖZKÖK Ahmet Haşim'in şiirinde özne, doğa ve yersizyurtsuzlaşma / Subject, nature and deterritorialization in Ahmet Haşim's poetry DOÇ. DR. NERMİN ZEYNEP UYSAL
2018 İSMAİL ERKAN IRMAK Eski köye yeni roman: Köy romanının tarihi, kökeni ve sonu (1950-1980) / New novel, old village: The history, origin and end of the village novel (1950-1980) YRD. DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2018 AİŞE HANDAN KONAR 16. yüzyıl Osmanlı şair tezkireleri bağlamında eser üretme yöntemleri: Terminoloji çözümlemesi / An analysis of the terminology of textual production methods in sixteenth-century Ottoman şair tezkires PROF. DR. ZEHRA TOSKA
2014 ŞEHNAZ ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK Romanı 'iki kilise arasında bînamaz' kılmak: Karamanlıca edebi üretim, Evangelinos Misailidis ve bir yenidenyazım örneği olarak Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş / Stuck between two worlds: Karamanlidika literary production, Evangelinos Misailidis and Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş as a case of rewriting YRD. DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2014 DENİZ AKTAN KÜÇÜK Tanrısal sessizlikte yankılanan insan sesi: Tevfik Fikret şiirinde dünyevileşme ve ölüm / Human voice echoing in the silence of god: worldliness and death in Tevfik Fikret's poetry YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2012 BAHADIR SÜRELLİ Türk edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî'nin Heft Peyker'i / Heft Peyker Mesnevis in Turkish literature and Hayâtî's Heft Peyker PROF. DR. ZEHRA TOSKA
2010 VEYSEL ÖZTÜRK Türk şiirinin romantik kökleri: Abdülhak Hamid Tarhan'ın şiirlerinde romantik öznellik / The romantic roots of Turkish poetry: Romantic subjectivity in Abdülhak Hamid Tarhan's poetry YRD. DOÇ. DR. HALİM KARA
2010 PELİN ASLAN Fantastic novel: A genre of dubious of existance in the shadow of Ottoman / Turkish modernization (1876-1960) / Osmanlı Türk modernleşmesinin gölgesinde varla yok arası bir tür: Fantastik roman PROF. DR. NÜKET ESEN
2010 BETÜL SİNAN NİZAM Kemâl Ahmed Dede'nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ adlı mesnevisi (Menâkıbü'l-Ârifîn silsilesinin manzum halkası) / Kemâl Ahmed Dede's verse narrative Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ (A verse version in the Menâkıbü'l-Ârifîn tradition) PROF. DR. GÜNAY KUT
2010 ESRA DİCLE BAŞBUĞ The role of the theather in the contraction of state ideology / Devlet ideolojisi inşaasında tiyatronun işlevi DOÇ. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2010 BERAT AÇIL Muyhî's Hüsn ü Dil: An allegorical work / Muyhî'nin Hüsn ü Dil'i: Alegorik bir eser DOÇ. DR. ZEYNEP SABUNCU
2007 FATİH ALTUĞ Namık Kemal'in edebiyat eleştirisinde modernlik ve öznellik / Modernity and subjectivity in the literary criticism of Namık Kemal PROF.DR. NÜKET ESEN

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

YIL YAZAR TEZ BAŞLIĞI DANIŞMAN
2021 HÜSNA BAKA DALP Post öykü edebiyat dergisinde modernlik, gelenek ve müzakere / Modernity, tradition and negotiation in the literary magazine post öykü DR. ÖĞR. ÜYESİ VEYSEL ÖZTÜRK
2021 AZRA ÇELİK Osmanlı'da esrarlı bir anlatı: 19. yüzyıl macera romanı olarak Hagop Haciyan'ın Kış Geceleri / A mysterious ottoman narration: Hagop Haciyan's Kış Geceleri as a 19th century adventure novel DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2021 RUBABE GÖKÇEN ÇİFLİK CHAMBERLIN Yusuf Atılgan romanlarında erkeklik temsilleri / Representations of masculinity in Yusuf Atılgan's novels PROF. DR. OLCAY AKYILDIZ
2021 KÜBRA ŞİMŞEK Tarihsel romanın milliyetçi dönüşümü: Bir yeniden yazım örneği olarak Namık Kemal'in Cezmi'si / Nationalist transformation of the historical novel: Namık Kemal's Cezmi as an example of rewriting DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2021 FATMA ŞÜHEDA ODUNKIRAN A Mevlid-i Şerîf by Mustafa Selâmî Efendi: Textual analysis with transcription, intralingual translation, and facsimile / Mustafa Selâmî Efendi'nin Mevlid-i şerîf'i: İnceleme, transkripsiyonlu metin, diliçi çeviri ve tıpkıbasım DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLŞAH TAŞKIN
2021 GÜLSER YAMAN Emîr Sultan menakıpnamesi: Bir erken dönem velisinin kerametleri / The miraculous life of an early Ottoman saint: The hagiography of Emîr Sultan DOÇ. DR. AYŞE ZEYNEP SABUNCU
2021 TUĞBA ARDA Hasan Ali Toptaş'ın romanlarında baba-oğul ilişkisi: Kuşlar Yasına Gider ve Sonsuzluğa Nokta / Father-son relationship in Hasan Ali Toptaş's novels: Kuşlar Yasına Gider and Sonsuzluğa Nokta PROF. DR. HALİM KARA
2021 CANSU CANSEVEN EFELER In pursuit of power relations: Fictional translators in the contemporary Turkish novels / İktidar ilişkilerinin izinde: Türk romanında kurmaca çevirmenler DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2021 MUHAMMED ŞAHİN A transcription and textual analysis of Mehmed Memduh Pasha's eser-i Memdûh as a comparison of pen and sword / Mehmed Memduh Paşa'nın kalem-kılıç mukayesesi hakkındaki eser-i Memdûh'u: Transkripsiyonlu metin ve inceleme PROF. DR. FATMA YILMAZ
2021 MAİDE SENA TERZİ Halide Edib Adıvar'ın seyahat anlatılarında "Öteki kadının" temsili / Representation of "Other woman" in the Halide Edib Adıvar's travel narratives DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2021 ŞEYMA GÜMÜŞ Halide Edib Adıvar'ın romanlarında cinsel şiddetin temsili / The representation of sexual violence in Halide Edib Adivar's novels DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2020 EYÜP TUGAY BAHAR Şahidî Beg'in Dīvān'ı: Yazıçevrim ve metin incelemesi / Şahidî Beg's Dīvān: A transcription and textual analysis DOÇ. DR. TÜLAY GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU
2020 NAZLI KARABIYIKOĞLU SEVİL Leylâ Erbil romanlarında erkeklikler: Erkekliğin hegemonik inşası ve performansları / Masculinities in Leylâ Erbil novels: The construction and performance of hegemonic masculinity DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2020 MUHAMMED TARIK ABLAK Nev'î'nin Şerh-i Cevâb-ı İbn Sînâ be-Suʾâl-i Ebû Sa'îd isimli eseri: İnceleme - metin / Nev'î's Şerh-i Cevâb-ı İbn Sînâ be-Suʾâl-i Ebû Sa'îd: An analysis and transcription PROF. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ ; PROF. DR. GÜNAY KUT
2020 SEÇİL ALTEN Zîver Divanı: İnceleme ve tenkitli metin / Divan by Zîver: A textual analysis and critical edition DOÇ. DR. TÜLAY GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU
2020 SEDA İZMİRLİ KARAMANLI Marifet: Asır sonu Osmanlı basınında Osmanlıca-Fransızca bir edebiyat dergisi / Marifet: An Ottoman-French literary periodical in the Ottoman press at the fin de siècle DOÇ. DR. HALİM KARA
2020 ESRA NUR AKBULAK Leylâ Erbil edebiyatında tanıklık, tarih yazımı ve kefaret / Testimony, historiography, and atonement in the works of Leylâ Erbil DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2019 DÜRDANE TEKİN 19. yüzyıldan Çağatayca bir divan: Harezmi Kamil Divanı'nın transkripsiyonu ve incelemesi / A nineteenth-century chagatai divan: A transcription and analysis of the Divan of Harezmi Kamil DOÇ. DR. TÜLAY DEMİRCİOĞLU
2019 ZEKİYE ŞEYMA ERÇİN Ahmed bin Hüseyin el-Giridî's Risâletü'l-Kavsiye: A transcription and textual analysis / Ahmed bin Hüseyin el-Giridî'nin Risâletü'l Kavsiye'si: Transkripsiyon ve inceleme DOÇ. DR. TÜLAY DEMİRCİOĞLU
2019 ABDULLAH ESEN An Ottoman miscellany compiled in the eighteenth century (Textual analysis, transcription and comparative text) / Onsekizinci yüzyılda derlenmiş karışık bir mecmua (İnceleme, transkripsiyon ve karşılaştırmalı metin) DOÇ. DR. TÜLAY GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU
2019 MERYEM SELVA İNCE Bir romanı tarihselleştirmek: Edebi bir olay olarak kürk mantolu Madonna / Historicising the novel: Madonna in a fur coat as a literary event DOÇ. DR. NERMİN ZEYNEP UYSAL
2019 ÜMRAN ATASOY Âdile Sultan ve Tevhîde Hanım divanlarında üslup / Style in the divans of Adile Sultan and Tevhîde Hanim DOÇ. DR. TÜLAY DEMİRCİOĞLU
2019 YASİR İSLAM KAPLAN Oğuz Atay'ın eserlerinde Mesiyanik Umutlar: Tutunamayanlar ve "Beyaz Mantolu Adam"da İsa peygamberin temsilleri / Messianic hopes in Oğuz Atay's works: Representations of Jesus in Tutunamayanlar and "Beyaz Mantolu Adam" DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2019 CÜNEYT YÜCE Türkçe polisiye edebiyatta queer bir sapma: Mehmet Murat Somer'in Hop-Çiki-Yaya Serisi / A queer deviance in Turkish detective fiction: The Hop-Çiki-Yaya series by Mehmet Murat Somer DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2019 MERVE AYKUT ORAKÇI Tarihi figürden edebi karaktere: Edebi metinlerde dini kadın figürlerinin temsili / From historical figure to literary character: The representation of religious women figures in literary texts DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2019 ENGİN KAÇAR İbn-i İsa'nın Kavaid-i Teshirat isimli eseri: İnceleme ve metin / Kavaid-i Teshirat by Ibn-i Isa: An analysis and transcription DOÇ. DR. TÜLAY DEMİRCİOĞLU
2019 FATMA KAHRAMAN Embedded narratives and the chronotope concept in Ahmet Metin ve Şirzat / Ahmet Metin ve Şirzat'ta gömülü anlatılar ve kronotop kavramı DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL KÖROĞLU
2019 İBRAHİM TOPAL Tekliğin ötesinde, ikiliğin arasında: Melez bir tahayyül olarak Venüs / Beyond unity, between duality: A queer perspective on Venüs as a hybrid construct DR. OLCAY AKYILDIZ
2019 İREM VANÇİN Attilâ İlhan'ın Aynanın İçindekiler roman dizisinde tarihsel belge-kurmaca ilişkisi / The relationship between historical documents and fiction in Attila Ilhan's Aynanin İçindekiler series of novels DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL KÖROĞLU
2019 ABDULLAH DOĞAN Modern anlatı talebine bir cevap: Sergüzeşt-i Kalyopi / A response to the demand for modern narrative: Sergüzeşt-i Kalyopi YRD. DOÇ. VEYSEL ÖZTÜRK
2019 REMZİ SOYTÜRK Bir "Tefrika roman" olarak Safahat / Safahat as a "Serial novel" YRD. DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2019 HAYRETTİN YILDIRIM Bâkî, Fuzûlî, hayâlî ve Yahya bey divanlarında mey ve meyle ilgili unsurlar / Wine and wine-related elements of bâkî, Fuzûlî, hayâlî and Yahya Bey's divans DOÇ. DR. FATMA YILMAZ
2019 ARİF CAN TOPÇUOĞLU Ahmet Midhat'ın Hasan Mellâh ve Zeyl-i Hasan Mellâh romanlarında dizisellik, etki ve uyarlama / Seriality, influence and adaptation in Ahmet Mithat's novels Hasan Mellâh and Zeyl-i Hasan Mellâh DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL KÖROĞLU
2019 HATİCE KÜBRA ARMAĞAN GÜLTER Yusuf Atılgan kurmacasında kötülük / Evil in Yusuf Atılgan's fiction YRD. DOÇ. DR. VEYSEL ÖZTÜRK
2019 HÜSNİYE KOÇ Nigâr Hanım'ın günlüklerinde benlik inşası: Geç Osmanlı Dönemi'nde kadın özneyi yazmak / The construction of the self in Nigâr Hanım's diaries: Writing the female subject in the Late Ottoman Period YRD. DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU ; YRD. DOÇ. DR. FATİH ALTUĞ
2019 YASİN SOFUOĞLU Tragic thought in Oğuz Atay's Tehlikeli Oyunlar: Identity, culture, and history / Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar'ında trajik düşünce: Kimlik, kültür ve tarih DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL KÖROĞLU
2019 SELVER SEZEN KUTUP Sevim Burak'ta metinsel ağ: Ford Mach I'in insan dışı varlıkları / Textual network in Sevim Burak: The nonhuman beings of Ford Mach I DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2018 ELVAN TORUN 19. Yüzyıl şairi Süleyman Fehim Efendi divanı: İnceleme, metin ve dizin / Nineteenth-century poet Süleyman Fehim Efendi's divan: Analysis, transcription, and index DOÇ. DR. FATMA YILMAZ
2018 UĞUR ÇALIŞKAN Travmatik poetika: Leylâ Erbil'in son metinlerinde tanıklık ve ufukları / Traumatic poetics: Witnessing and its horizons in Leylâ Erbil's last texts DOÇ. DR. HALİM KARA ; DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİMEN GÜNAY ERKOL
2018 İSA İLKAY KARABAŞOĞLU Modern Türkçe edebi biyografi: Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Voltaire biyografileri hakkında bir inceleme / Modern Turkish literary biography: A study of Beşir Fuat's biographies of Victor Hugo and voltaire DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY AKYILDIZ
2018 FATMA DAMAK Servet-i fünûndan "Cihanî" edebiyata: Mehmet Rauf'un edebiyat eleştirisinin haritası / From servet-i fünûn to "World" literature: The mapping of Mehmet Rauf's literary criticism DOÇ. DR. HALİM KARA
2017 EZGİ HAMZAÇEBİ İnsan olmayanın edebi temsili: Yere düşen dualar ve yeryüzü halleri'ne ekoeleştirel bir yaklaşım / The literary representation of the non-human: An ecocritical approach to yere düşen dualar and yeryüzü halleri̇ YRD. DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2017 ZEHRA ÖZTÜRK Bir mekân olarak yazı: Kırmızı Pelerinli Kent ve Romantik Bir Viyana Yazı'nda metadiegetik anlatılar / Writing as a space: Metadiegetic narratives in Kırmızı Pelerinli Kent and Romantik Bir Viyana Yazı PROF. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2016 MÜNİRE SEVGİ ŞEN Virüs virüsleşebilirdi: Buzul Çağının Virüsü'nde beden ve dünya / A virus could become a virus: The body and the world in Buzul Çağının Virüsü DOÇ. DR. NERMİN ZEYNEP UYSAL
2016 BİLGE ULUSMAN Bay Muannit Sahtegi'nin Notları'nda türün işlevleri: Eril tahakküm ve söylemin aracı olarak günlük türü / Functions of genre in bay Muannit Sahtegi'nin Notlari: The diary genre as a means of masculine domination and masculinist discourse YRD. DOÇ. DR. OLCAY AKYILDIZ
2016 BEDİA KÜÇÜKÇALIK Hasan Kenzi Divanı: Metin inceleme ve bestelenmiş şiirlerinde vezin-usul ilişkisi / A textual analysis of Hasan Kenzi's Divan and the vezin–usul relationship in his musicalized poems YRD. DOÇ. DR. TÜLAY GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU
2016 GÖKHAN GÜLER Millet Kütüphanesi'nde AEMNZ587 numarayla kayıtlı olan Mecmu'a-ı Eş'ar ve Gazeliyyat isimli şiir mecmuasının transkripsiyonu ve incelenmesi / A transcription and examination of the Millet Manuscript library's Mecmu'a-i Eş'ar ve Gazeli̇yyat number AEMNZ587 YRD. DOÇ. DR. TÜLAY DEMİRCİOĞLU
2016 DUYGU CANKILIÇ İLHAN Hilmi Ziya Ülken'in düşünce dünyasında bir tezli roman olarak İnsan Meddücezri / İnsan Meddücezri: A thesis novel in Hilmi Ziya Ülken's world of thought DOÇ. DR. NERMİN ZEYNEP UYSAL
2016 MERYEM BURSALI Medhiye-i Ali Paşa ve Gencîne-i Pür-temâşâ: Çeviri yazılı metin ve inceleme / A transcription and textual analysis of Medhiye-i Ali Paşa ve Gencîne-i Pür-Temâşâ DOÇ. AYŞE ZEYNEP SABUNCU
2016 SERAP ARSLAN Münazara-i Tuti vü Zağ Tercemesi: Çeviri yazılı metin ve inceleme / A transcription and textual analysis of Münazara-i Tuti vü Zağ Tercemesi DOÇ. DR. ZEYNEP SABUNCU
2016 YAĞMUR BAŞAK SELİMOĞLU Servet-i Fünun dergisinde bir tefrika musavver roman olarak Mai ve Siyah'ın analizi / An analysis of Mai ve Siyah as a serial illustrated novel in the Servet-i Fünun Journal DOÇ. DR. NERMİN ZEYNEP UYSAL
2016 HÜMEYRA DİNLER İkinci Meşrutiyetten Türk ulusal hareketine millî edebiyatın taşrası: Kastamonu vilayeti örneği / The periphery of national literature from the Second Constitution to the Turkish national movement: The case of the Kastamonu province DOÇ. DR. HALİM KARA
2016 AHMET DURAN ARSLAN Murathan Mungan'ın öykülerinde hegemonik erkeklik: İfşa ve darbe / Hegemonic masculinity in Murathan Mungan's stories: Disclosure and destruction DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2016 RESUL ALTUNTAŞ Feyzî-i Kefevî's Ravżatü'l-ʻİbād textual analysis and transcribed text / Feyzî-i Kefevî'nin Ravżatü'l-ʻİbād'ı inceleme ve çeviri yazılı metin DOÇ. DR. ZEYNEP SABUNCU
2015 SEVGİN ÖZER Tiyatro sahnesinde toplumsal düzen tahayyülü: Şemsettin Sâmi'nin oyunları üzerine türsel ve tematik bir inceleme / Representing social order on the stage: An analysis of Şemsettin Sâmi's plays within the framework of literary genres and themes DOÇ. DR. NAİME NUR GÜRANİ ARSLAN
2015 FATMA ŞEN Hayal ve Hakikat'ten Enin'e Fatma Aliye'nin yazarlık serüveni / From Hayal ve Hakikat to Enin: The Literary life of Fatma Aliye PROF. DR. NÜKET ESEN
2015 MUHAMMET ALİ DEMİR The scent of the beloved's hair in Divan poetry / Divan şiirinde sevgilinin saçının kokusu PROF. DR. ZEHRA TOSKA
2015 DUYGU ERGUN Tekilliğin gözü: Halid Ziya'nın Kırık Hayatlar romanında karşılaşmanın etiğine doğru / The eye of singularity: Toward an ethics of encounter in Halid Ziya's novel Kırık Hayatlar DOÇ. DR. NERMİN ZEYNEP UYSAL
2015 MURAT NARCI Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirinde yarılma: Çocuk ve Allah'ın vadisine dalmak / The split in Fazıl Hüsnü Dağlarca's poetry: Wandering into the valley of Çocuk ve Allah YRD. DOÇ. DR. OLCAY AKYILDIZ
2015 ÖZCAN KAYA Atatürk şiirleri ve Atatürk şiirleri antolojileri: Tür, içerik, imgelem / Atatürk Poems and anthologies of Atatürk poems: Genre, content, imagery YRD. DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2014 ENİS TOMBUL Beşiktaşlı Yahya Efendi Divanı: Metin ve inceleme / Beşiktaşlı Yahya Efendi's Diwan: Text and textual analysis YRD. DOÇ. DR. NEZİHE SEYHAN
2014 ELİFE ATEŞ Müstakim Mustafa Niyâzî'nin Sülûkü'l-Kavîm ve's-Sırâtu'l-Müstakîm'i: Transkripsiyonlu metin ve inceleme / Müstakim Mustafa Niyâzî's Sülûkü'l-Kavîm ve's-Sırâtu'l-Müstakîm: Transcription and textual analysis DOÇ. DR. ZEYNEP SABUNCU
2014 EGEM ATİK Sevgi Soysal'ın romanlarında özne ve iktidar / Subject and power in Sevgi Soysal's novels DOÇ. DR. HALİM KARA
2014 ESRA DEMİRKOPARAN Fetvâemînizâde Gâlib Zühdî Divânı: İnceleme–metin / Dîvân by Fetvâemînizâde Gâlib Zühdî: Structural and contextual analysis DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ
2014 ŞERİFE SEDA YÜCEKURT ÜNLÜ Tuhaf kadınların yazma uğraşı: Leylâ Erbil'in romanlarında yazar kadın başkişiler / Weird women's engagement with writing: Heroines as writers in Leylâ Erbil's novels YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2014 NESRİN AYDIN SATAR Günlük beni'nin sesi: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günlüğünde kişilik inşası ve "kanon Tanpınar"a etkisi / The voice of diary self: self construction in Ahmet Hamdi Tanpınar's diary and its effect on "canonic Tanpınar" DOÇ. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2013 ZUHAL EROĞLU Tarihe Alternatif' Romanlar: İkinci Dünya Savaşı'nın Türkçe Çağ Romanlarında Temsili / Novels 'Alternate to History': The Representation of the Second World War in Turkish Period Novels DOÇ. DR. HALİM KARA
2013 ÜLKÜ AKÇAY Fatih Sultan Mehmed'in Eş'ârının Tahmîsât u Tesdîsâtı (Tahmîsât u Tesdîsât-ı Ali Emîrî) / Tahmîsât and Tesdîsât of Mehmed II's Poems by Ali Emîrî Efendi YRD. DOÇ. DR. NEZİHE SEYHAN
2013 AYŞEGÜL POMAKOĞLU Bahârî dîvânı: İnceleme & metin / Dîvân by bahârî: Ctructural and contential analysis DOÇ. DR. FATMA YILMAZ
2012 FATMA AKMAN Hikâye-i Zen Dost ya da Hikâye-i Mekr-i Zenân-ı 'Acûz: Tenkitli metin, inceleme, lügatçe / Hikâye-i Zen Dost or Hikâye-i Mekr-i Zenân-ı 'Acûz: Critical edition, texual analysis, glossary DOÇ. DR. ZEYNEP SABUNCU
2011 AYFER ÜNAL Türk çocuk edebiyatında engellilerin temsili / The representation of the disabled in Turkish children's literature DOÇ. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2010 TUĞBA DOĞAN Kaybetmenin anlatısı: Mai ve Siyah, Huzur ve Tutunamayanlar / Narratives of loss: Mai ve Siyah, Huzur and Tutunamayanlar PROF. DR. NÜKET ESEN
2010 AİŞE HANDAN KONAR Hasan Şu'ûrî Efendi'nin Pend-nâme-i Attâr tercümesi: Metin ve inceleme / Hasan Şu?ûrî Efendi?s translation of Ferîduddîn Attâr?s Pend-nâme: Text and textual analysis PROF. GÜNAY KUT
2010 FATMA BETÜL TELLİ Hasan Rıza Divanı / Divan by Hasan Rıza PROF. DR. ZEHRA TOSKA
2010 BİHTER DERELİ Mektup-roman ve kadın yazarlar: Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar ve Şükûfe Nihal Başar / Epistolary novel and women writers: Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar and Şükûfe Nihal Başar YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2010 ZEYNEP OKTAY Kaygusuz Abdal'ın Mesnevî-i Baba Kaygusuz'u: Tenkitli metin ve inceleme / Kaygusuz Abdal?s mesnevî-i Baba Kaygusuz: Critical edition and textual analysis DOÇ. DR. ZEYNEP SABUNCU
2009 NİLGÜN FİRİDİNOĞLU Modern Türk tiyatro edebiyatında gayrimüslim Osmanlıların temsili (1874-1912) / Representation of non-muslim Ottomans in modern Turkish drama (1874-1912) DOÇ. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2009 YÜCE AYDOĞAN Yazınsal disko: Halid Ziya Uşaklıgil'in yeğin yazısı / Literary disco: Halid Ziya Uşakligil's intensive writing YRD. DOÇ. DR. EROL KÖROĞLU
2009 SEMİHA ŞENTÜRK Leylâ Erbil'in öykülerinde öznellik, dil ve anlatım / Subjectivity, language and narration in Leylâ Erbil's short stories YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2009 DERYA ŞENOL Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar'ında yabancılaşan birey / Alienation of the individual in Dar Zamanlar by Adalet Ağaoğlu YRD. DOÇ. DR. HALİM KARA
2009 İSMAİL ERKAN IRMAK Kayıp Destan'ın İzinde ya da Manzaralar'da ?Yiten?: Kuvâyi Milliye ve Memleketimden İnsan Manzaraları'nda milliyetçilik, propaganda ve ideoloji / In search of the Lost Legend or ?the Missing? in Landscapes: Nationalism, propaganda and Ideology in Kuvâyi Milliye and Memleketimden İnsan Manzaraları PROF. DR. NÜKET ESEN
2009 EVŞEN MERCAN Tezer Özlü'nün Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk romanlarını öz-anlatımlı kadın bildungsromanı olarak okumak / Reading Tezer Özlü's Çocukluğun Soğuk Geceleri and Yaşamın Ucuna Yolculuk novels as self narrated female bildungsroman YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2009 ARZU SARI Muallime romanının santimantal kodlarla okunması / The reading of Muallime with the sentimental characters YRD. DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI-YILMAZ
2009 NİLAY KAYA Feyyaz Kayacan öykücülüğünde görme problemi / The problem of seeing in Feyyaz Kayacan's short fiction YRD. DOÇ. DR. HALİM KARA
2009 FIRAT UĞURLU İhsan Oktay Anar'ın Amat romanında mitlerin işlevi / The functions of myths in İhsan Oktay Anar's novel Amat DOÇ. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2009 HANDE ÇETİN Yaşar Nezîhe'nin gazelleri üzerine bir inceleme / An analysis towards the ghazals of Yaşar Nezîhe PROF. DR. ZEHRA TOSKA
2008 ÇİĞDEM KURT Edebiyatı yeniden şekillendirmek: Ahmed Şuayb'ın edebiyat eleştirisi / Reshaping literature: The literary criticism of Ahmed Şuayb YRD. DOÇ. DR. HALİM KARA
2007 NİLGÜN DOĞRAMACI Fevzi Divanı (17.yy) metin- biçimsel ve sevgilinin güzellik unsurları ve aşığa etkisi üzerine içerik incelemesi / Divan by Fevzi 17th century text structural and contential analysis PROF.DR. ZEHRA TOSKA
2007 NİLÜFER KOL Kefeli Mustafa Müdami Divanı / Divan By Kefeli Mustafa Müdami PROF. DR. ZEHRA TOSKA
2007 SİNEM ÇELEBİOĞLU Türk Edebiyatı'nda modern biyografinin doğuşu / The emergence of modern biography in Turkish Literature Y.DOÇ.DR. ZEYNEP UYSAL
2007 ÖZNUR ŞAHİN Yenişehir'de bir öğle vakti, kırk yedi'liler ve bir düğün gecesi'nde kemalist anneler, solcu kızlar / Kemalist mothers, leftist daughters in Yenişehir'de bir öğle vakti, kırk yedi'liler and bir düğün gecesi PROF.DR. NÜKET ESEN
2007 AYŞE ÖYKÜ İŞ Ferit Edgü ve Demir Özlü'nün hikayelerinde varoluşçu öznellik / The existential subjectivity in the short stories of Ferit Edgü and Demir Özlü Y.DOÇ.DR. ZEYNEP UYSAL
2007 DENİZ AKTAN KÜÇÜK Türk romanında aylaklık (1875-1960) / Idleness in the Turkish novel Y.DOÇ.DR. ZEYNEP UYSAL
2006 SEHER ÖZKÖK Sevim Burak'ın öyküleri üzerine dil ve içerik merkezli bir inceleme / A language and content oriented analysis concerning Sevim Burak's stories PROF. NÜKET ESEN
2006 MURAT UMUT İNAN Edirneli Güfti Ali ve Şah u Derviş Mesnevisi / Edirneli Güfti Ali and His Masnavi: Şah u Derviş (King and Beggar) PROF. DR. GÜNAY KUT
2006 CANAN ÇAMCI Ahmet Mithat`ın polisiye romanları / Detective novels of Ahmet Mithat PROF.DR. NÜKET ESEN
2005 UĞUR GÜRSU XVI. yüzyıla ait anonim Osmanlı tarihi / An anonymous Ottoman chronicle from the 16th century Y.DOÇ.DR. ZEYNEP SABUNCU
2005 ADVİYE RABİA ÇİPİLOĞLU Şânîzâde Mehmed Atâullah ve divanı / Şânîzâde Mehmed Atâullah and his divan PROF. DR. GÜNAY KUT
2005 BERAT AÇIL Sırrî Râhile Hanım ve Divânı / Sırrî Râhile Hanım and her Divan DOÇ.DR. ZEHRA TOSKA
2005 ZELİHA ÇELEN Mehmed Zihnî Keşânî`nin 97 Gazeli inceleme-metin / The 97 Gazels oh Mehmed Zihnî Keşânî analysis-text YRD. DOÇ. DR. NEZİNE SEYHAN
2004 AYTEN SÖNMEZ Latife Tekin'in romanlarında öznellik ve anlatı / Subjectivity and narrative in Latife Tekin's novels YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2004 ESRA DİCLE Haldun Taner'in benzetmeci oyunları üzerine göstergebilimsel bir çözümleme / A semiotical analysis on the mimetic plays of Haldun Taner YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP UYSAL
2004 PELİN ASLAN Hasan Ali Toptaş'ın romanlarındaki "arayış"ın postmodern yüzü / Postmodernist face of "quest" in Hasan Ali Toptaş's novels PROF. DR. NÜKET ESEN
2004 BETÜL SİNAN Bâlî Çelebi ve Divanı (2b-35a) / Bâlî Çelebi ve his Divan (2b-35a) PROF. DR. GÜNAY KUT
2004 VEYSEL ÖZTÜRK İlhan Berk'in şiirlerinde anneye dönüş arzusu / Desire of the return to the mother in İlhan Berk's poetry DOÇ. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2004 HİLMİ TEZGÖR Behçet Necatigil ve Hermann Hesse'nin şiirlerinde ruh-beden çatışması / Soul-boudy duality in Behçet Necatigil's and Hermann Hesse's poems DOÇ. DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2003 ARZU ATİK Celili Divanı (3b-46a) : İnceleme-metin / Divan by Celili (3b-46a) : Examination and text DOÇ.DR. ZEHRA TOSKA
2003 AHMET HAMİT YILDIZ Leskofçalı Galip: Hayatı, dönemi, sanatı, Divanı ve metnin bugünkü Türkçesi / Leskofçalı Galip: His life, period, art, Divan and text with todays Turkish PROF. DR. GÜNAY KUT
2003 YILMAZ TOP Şuhi Divanı (inceleme-metin) / Divan of Şuhi (critical edition-textual analysis) PROF. DR. GÜNAY KUT
2003 ATANUR MEMİŞ His poetry and ikinci yeni movement according to Cemal Süreya / Cemal Süreya`nın gözünden kendi şiiri ve ikinci yeni Y.DOÇ.DR. NUR GÜRANİ ARSLAN
2003 AKIN TEK İhsan Oktay Anar`ın romanlarında üstkurmaca / Metafiction in İhsan Oktay Anar`s novels PROF.DR. NÜKET ESEN
2003 GÜLŞAH TAŞKIN İzmirli Rumi Efendi Divanı /inceleme/metin / Divan by İzmirli Rumi Efendi examination /text Y.DOÇ.DR. ZEYNEP SABUNCU
2003 GÜLER DOĞAN Ta`ib Mehmed Çelebi ve Divanı / Taib Mehmed Çelebi and his Divan PROF. DR. GÜNAY KUT
2001 FATİH ALTUĞ Bir edebi değişimi A dergisi ile okumak / Reading a literary change through the journal A DOÇ. DR. NÜKET ESEN
2001 TAMER KÜTÜKÇÜ Tanpınar'ın öykülerinde mekan ve nesnelerin sembol olarak kullanımı / The use of space and objects as symbols in Tanpinar's short stories  
2001 KABİL DEMİRKIRAN Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinde sürrealist ve letrist etkileri / Surrealistic and letristic influences on Asaf Halet Çeleb.'s poetry Y.DOÇ.DR. NUR GÜRANİ ARSLAN ; Y.DOÇ.DR. ZEYNEP SABUNCU
2001 SELİN TUNÇBOYACI Akabi Hikayesi, Boşboğaz Bir Adem ve Temaşa-i Dünya romanları çerçevesinde 19. yy. Osmanlı modernleşmesi / 19 th century Ottoman modernisation in respect to the novels: Akabi Hikayesi, Boşboğaz Bir Adem and Temaşa-i Dünya DOÇ. NÜKET ESEN
2001 İBRAHİM HAKAN KARATAŞ 16. yüzyılda bir nazire şairi Sebzi ve nazireleri / 16 th century's poet Sebzi and his nazires PROF.DR. GÜNAY KUT
2000 NURCAN BOŞDURMAZ Aşkî Divanı: İnceleme-metin / Diwan of Aşkî: Critical edition-textual analysis DOÇ. DR. ZEHRA TOSKA
2000 VELİ UĞUR Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinin popüler edebiyat teorisiyle incelenmesi / Analysis of Hüseyin Rahmi Gürpınar's works within the framework of the theory of popular literature DOÇ. DR. NÜKET ESEN
1999 FUNDAGÜL APAK Gülistân'ın Gemideki Köle hikâyesi: Tercümelerdeki bağlaçlar / Gülistân's tale of Slave in the Boat: Conjunctions in the translations YRD. DOÇ. DR. ZEHRA TOSKA
1998 CEMAL DEMİRCİOĞLU Müfide Ferit Tek ve romanlarındaki milliyetçilik / Müfide Ferit Tek and nationalism in her nevols  
1997 A. MELDA ÜNER Safvetî Ziya: hayatı, romanları ve tiyatro eseri = Safvetî Ziya: his life, his novels and his play /  PROF. DR. ZEYNEP KERMAN
1996 OLCAY AKYILDIZ Kuramdan romana Recaizade Mahmut Ekrem: Doğu - Batı ve romantizm - realizm eksenlerinde Talim-i Edebiyat ve Araba Sevdası / Recaizade Mahmut Ekrem as a theorist and as a novelist: Talim-i Edebiyat and Araba Sevdası with respect to the oppositions of East - West and romanticism - realism YRD. DOÇ. DR. NÜKET ESEN
1996 EROL KÖROĞLU Gidenle gelmeyenin eşiğinde: A.H. Tanpınar'ın romanlarında zaman kavramı / Upon the threshold between what is gone and what is yet to come: The concept of time in A.H. Tanpınar's novels Y.DOÇ.DR. NÜKET ESEN
1995 TÜLAY GENÇTÜRK Ali Şir Nevai divanlarından yapılan bir derleme: Tuhfetüs-selatin ve eserde geçen isim-fiiller /  PROF.DR. GÜNAY KUT
1994 MELİKE ERDEM Bursalı Talib ve Divanı: Tenkidli metin ve inceleme PROF. DR. GÜLAY KUT
1994 ZEYNEP UYSAL Olağanüstü masaldan çağdaş anlatıya Muhayyelat-ı Aziz Efendi /  Y.DOÇ.DR. NÜKET ESEN
1993 SELİM SIRRI KURU Bir deh-name örneği olarak Ta'aşşukname ve eserdeki ki'li yan tümceler /  PROF. DR. GÜNAY KUT
1993 KÖKSAL SEYHAN Mali mesnevileri ve divanı /  PROF. DR. GÜNAY KUT
1993 FATMA TÜRE Kate Millett'ın cinsel politika kuramına göre Pınar Kür'ün romanları / Pınar Kür's nouels in the light of Kate Millett's sexual politics DR. NÜKET ESEN
1993 FATMA BÜYÜKKARCI Firdevsi Tavil ve davet nam'esi: İnceleme-metin-dizinler /  PROF. DR. GÜNAY KUT
1988 HATİCE AYNUR Sultan II. Mahmud'un kızı Saliha Sultan ile Tophane müşiri Halil Rıfat Paşa'nın düğün törenini anlatan surnameler / The "Surnames " that describe the wedding ceremony of Saliha Sultan and Halil Rifat Pasha DOÇ. DR. GÜNAY KUT
1987 CEMAL BAYAK Sevda'i Kıssa-ı Leyli Birle Mecnun /  DOÇ. DR. GÜNAY KUT
1987 MÜBECCEL KIZILTAN The surname of Mehmed Hazin as a sample of Old Turkish prose / Eski Türk nesrinin bir örneği olarak Mehmed Hazin Surnamesi DOÇ. DR. GÜNAY KUT
1987 NUR GURANİ Niyazname-i Sa`du Hüma a Mathnawi of Abdi /  DOÇ. DR. GÜNAY KUT
1983 ASLI GÖKSEL The surname of Abdi as a sample of old Turkish Prose /   
1983 ZEYNEP SABUNCU Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli /   

Son güncelleme tarihi: 29/07/2022