Gülşah Taşkın

Dr. Öğr. Üyesi
PhD, Marmara Üniversitesi
gulsah.taskin@boun.edu.tr
+90 212 359 7625
Araştırma Alanları: 
Klasik Osmanlı Şiiri (Gazel, Kaside, Mesnevi), Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Paleografyası, Diliçi Çeviri, Osmanlı’da Manzum Otobiyografiler, Osmanlı Metin Çalışmaları, Yazmabilim, Dijital Beşeri Bilimler
Okuttuğu Dersler: 

TKL101- Osmanlı Türkçesi I
TKL102-Osmanlı Türkçesi II
TKL204- Eski Türk Edebiyatında Türler
TKL205-Divan Şiirini Analiz Yöntemleri
TKL314-Divan Edebiyatı II
TKL38B- İleri Düzey Osmanlıca Metin Okuma Becerileri: Klasik Osmanlı Edebiyatından Seçme Metinler
TKL501-Divan Edebiyatı Klasikleri
TKL533- Araştırma Metotları
TKL683-İleri Düzeyde Kaside Çalışmaları

Seçilmiş Yayınlar: 

Gülşah Taşkın, Arzu Atik, Güler Doğan Averbek (Haz.). Gönüllerin Dirliği: Ebu Eyyubü’l-Ensârî’nin Hadis Rivayetleri Hayâtu’l-Kulûb Bi-Rivâyâti Ebî Eyyûb-Bâkî. Editör Bünyamin Ayçiçeği. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2022.

Gülşah Taşkın. “Bâkî Divanının İki Nüshası ve Osmanlı Metin Çalışmalarının Problemleri Üzerine Bazı Düşünceler”. Journal of Turkish Studies (Prof. Dr. Zehra Toska Armağanı), C. 54. Department of Near Eastern Languages and Civilizations: Harvard University, 2020: 325-342.

Walter G. Andrews & Gülşah Taşkın. “The Fourth Wave: The Digital Future of Ottoman Manuscripts, Manuscript Transcription, Edition, and Textual Studies”. Âb-ı Hayât’ı Aramak: Gönül Tekin’e Armağan. Hazırlayanlar: Ozan Kolbaş-Orçun Üçer. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2018: 345-372.

Gülşah Taşkın. “Geleneğin İzinde-Modernin Kıyısında, Parçadan Bütüne “Melez” Bir Tezkire Örneği: İşkodra Vilâyeti Osmânlı Şa’irleri”. Journal of Turkish Studies (Yüzüncü Yılında Millet Kütüphanesi ve Kurucusu Alî Emîrî Efendi’ye Armağan), C. 46. Department of Near Eastern Languages and Civilizations: Harvard University, 2016: 381-402.

Gülşah Taşkın (Günümüz Türkçesine Aktaran). Mehmet Kâmil-(İlk Matbu Türkçe Yemek Kitabı) Melceü’t-tabbâhîn (Aşçıların Sığınağı), 1844. İstanbul: Çiya Yayınları, 2016.

Gülşah Taşkın. Kalkandelenli Mu‘îdî-Gül ü Nevrûz. İstanbul: Simurg Yayınları, 2015.

Diğer Aktiviteler: 

Projeler:

Baki Projesi https://www.thebakiproject.org/main/