Mehmet Ölmez

Prof. Dr.
PhD, Hacettepe University
olmez.mehmet@gmail.com
Research Interests: 
Turkic Languages and Dialects, Old Turkic Runic Inscriptions, Old Uighur Buddhist Texts: Specially Altun Yaruq Sudur
Education: 

From September 1980 to July 1985

University education, Hacettepe University,

Faculty of Letters,

Department of Turkish Language and Literature

From September 1985 to September 1988

MA, Hacettepe University,

Faculty of Letters,

Department of Turkish Language and Literature

From September 1988 to January 1994

Ph.D., Hacettepe University,

Faculty of Letters,

Department of Turkish Language and Literature (1988-1991)

 

German DAAD scholarship from 1991 to 1994:

University of Giessen (1991-1992)

 

University of Göttingen

Department of Turkish and Central Asian Studies & Department of Indology (1992-1994)

 

 

Selected Publications: 

Books

001

1991

Altun Yaruk III. Kitap (= 5. Bölüm). TDAD 1, Ankara 1991.

002

1995

Türk Dilleri-Les Langues Turques. Co-authored with Talat Tekin. TDAD 20, Ankara 1995

003

1995

Türkmence-Türkçe Sözlük. TDAD 18, Ankara 1995, co-authored with T. Tekin başkanlığında, Z. Ölmez, E. Ceylan, S. Eker.

004

1999

Türk Dilleri. Giriş. Talat Tekin, Mehmet Ölmez, İstanbul 1999, 200 s. + 1 harita; 2. baskı, İstanbul 2003.

005

2001

Die alttürkische Xuanzang-Biographie III. Nach der Handschrift von Leningrad, Paris, Peking und  St. Petersburg sowie nach dem Transkript von A. v. Gabain. Hrsg., über. u. komm. von Mehmet Ölmez und Klaus Röhrborn. Otto Harrassowitz · Wiesbaden 2001.

006

2007

Tuwinischer Wortschatz mit alttürkischen und mongolischen Parallelen - Tuvacanın Sözvarlığı Eski Türkçe ve Moğolca Denklikleriyle: Wiesbaden 2007, XII+516. s. Harrassowitz Verlag Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica - Band 72.

007

2008

Li, Yong-song, Lee Ho-young, Choi Hyong-won, Kim Geon Sook, Lee Dong Eun, Mehmet Ölmez,  A Study of the Middle Chulym Dialect of the Chulym Language, Seoul National University Press, Seoul 2008.

008

2013

Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, Metin-Çeviri-Sözlük, BilgeSu yay., Ankara. (genişletilmiş 2. baskı)

 

 

 

Articles

001

1991

“Ana Altayca Sözbaşı *d-”, Türk Dilleri Araştırmaları 1991: 167-190.

002

1992

“Uygurca üçük ‘kürk’ ”, Türk Dilleri Araştırmaları 1992: 47-52.

003

1993

“Ein weiteres alttürkisches Pañcatantra-Fragment”, UAJb NF, c. 12, 1993: 179-191 + 2˚.

004

1993

“Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı”, Türk Dilleri Araştırmaları 3, 1993: 159-166.

005

1994

(co-authere with Z. Kargı Ölmez) “Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle Olan İlişkilerine Kısa bir Göz Atış”, Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Dil Derneği yay., Ankara 1994: 28-41.

006

1994

“Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü”, Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Dil Derneği yay., Ankara 1994: 88-100.

007

1994

“Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar”, Türk Dilleri Araştırmaları 4, 1994: 109-143.

008

1995

“Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”, Kebikeç 1, 1995: 43-52.

009

1995

“Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1)”, TDA 5, 1995: 227-229.

010

1995

“Halaçlar ve Halaçça”, Çağdaş Türk Dili, sayı: 84, Şubat 1995: 15-22.

011

1996

“Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) (Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar. II)”, TDA 6 (1996): 131-166.

012

1996

“Hakaslar ve Hakasça”, Çağdaş Türk Dili, sayı: 96, Şubat 1996: 6-21.

013

1996

“Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca”, Çağdaş Türk Dili, sayı: 98, Nisan 1996: 31-37.

014

1996

“Tuvalar ve Tuvaca”, Çağdaş Türk Dili, sayı: 95, Ocak 1996: 10-17.

015

1996

“Über die Sanskrit- und Chinesisch-Kenntnisse der Uiguren”, Turfan, Khotan und Dunhuang. Vorträge der Tagung “Annemarie von Gabain und die Turfanforschung“, veranstaltet von der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Berlin (9.-12.12.1994) (ed.) R. E. Emmerick, W. Sundermann, I. Warnke u. P. Zieme, Akademie Verlag, 1996: 245-253.

016

1996

“Ülkü ve Dil Yazıları”, Kebikeç 3, 1996: 143-160.

017

1997

“Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2)”, TDA 7 (1997): 175-186.

018

1997

“Kurzer Überblick über die Buddhistische-Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)”, Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış: Nevin Önberk Armağanı, yay. M. Ölmez, Ankara 1997: 225-256.

019

1997

“Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır?”, VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı, 7-9 Ağustos 1996  || VIIIth International Conference on Turkish Linguistics, August 7-9, Yayınlayanlar: K. İmer, N. E. Uzun, Ankara 1997: 365-377 + 3˚.

020

1998

“Eski Türkçenin Sözlükleri”, Kebikeç, sayı 6: 1998: 119-123.

021

1998

“Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine”, TDA 8 (1998): 35-47.

022

1998

“Etimoloji Sözlükleri”, Kebikeç, sayı 6: 175-183.

023

1998

“Potanin’s Yellow Uigur Material and its Importance Today”, Language and Culture of Turkic Peoples, ed. M. Stachowski, Studia Turcologica Cracoviensia 5, Kraków 1998: 149-182.

024

1998

“Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları”, Doğan Aksan Armağanı, Ankara 1998: 107-110.

025

1998

“Sözvarlığı Açısından Fu-yü Kırgızları ve Dilleri”, XII. Dilbilim Kurultayı, 14-16 Mayıs 1998, Mersin Üniversitesi, yay. Y. Aksan, M. Aksan, Mersin 1998: 187-196.

026

1998

“Tarihî Türk Dillerinin Sözlükleri”, Kebikeç, sayı 6: 1998: 109-110.

027

1998

“Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi”, Bahşı Ögdisi: Festschrift für Klaus Röhrborn anläßlich seines 60. Geburtstags /  60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı. Herausgegeben von / Yayıma Hazırlayanlar: Jens Peter Laut / Mehmet Ölmez, Freiburg/İstanbul 1998: 261-293 + 3 resim.

028

1998

“W. Radloff’tan Gagauzca İki Nasrettin Hoca Fıkrası”, Pertev Naili Boratav’a Armağan, yay. haz. Metin Turan, Ankara 1998: 197-204.

028*

1998

“Eski Türk yazıtları ve Bugünkü Durumu”, Çağdaş Türk Dili, sayı: 120, Şubat 1998: 2-6.

029

1999

“Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3)”, TDA 9 (1999): 59-65.

030

1999

“Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri (Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz”,  Kebikeç, sayı 7-8: 1999:149-152.

031

1999

“Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri”, Kebikeç, sayı 7-8: 1999: 141-148.

032

1999

“Süryanî Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni”, 3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara 1999: 815-820.

033

2000

“Dil Devrimi Sonrası Ad ve Soyadlarımız”, Türklük Bilgisi Araştırmaları / Journal of Turkish Studies [In Memoriam Agâh Sırrı Levend, guest editor G. Kut], c. 2/II4, 2000: 107-117.

034

2000

“Tuvacanın Eskiliği Üzerine”, TDA, 10 (2000):  133-138-214.

035

2001

“Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış”, Hece Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı, Sayı 53-54-55, Mayıs-Haziran-Temmuz 2001: 7-14.

036

2001

“Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları”, Türk Dilleri Araştırmaları 11 ­(2001): 137-152.

037

2002

“Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie, Kapitel III”, Studies on the Inner Asian Languages, papers in Honour of Professor Masahiro SHOGAITO on his 60th Birthday, c. XVII, (2002): 171-188.

038

2002

“Die alttürkische Xuanzang-Biographie II”, in: Splitter aus der Gegend von Turfan. Festschrift für Peter Zieme anläßlich seines 60. Geburtstags. Hrgg. von M. Ölmez / S.-C. Raschmann, İstanbul · Berlin:199-242

039

2002

“Eski Türkçe Etimolojiler (1)”, TDA 12 (2002): 189-198.

040

2003

“Çağataycadaki Eskicil Öğeler Üzerine”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 2003: Mustafa Canpolat Armağanı, yay. Aysu Ata, Mehmet Ölmez, Ankara 2003: 135-142.

041

2003

“Türkçe’nin ve Türk Dillerinin Yaşı Konusu“, Toplum ve Bilim, 96 Bahar 2003, 62-74.

042

2004

“Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”, TDA 14, 2004: 103-125

043

2004

“Kaşgarlı Mahmut’un Kabri ve Yurdu”, TDA 14, 2004: 207-239

044

2004

“Burkancı (Budist ve Manici (Manichean) Türk Edebî Çevreleri: Nesir”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, c. IV, Ankara 2004: 129-135.

045

2005

“Türkçede Dinî Tabirler Üzerine”, TDA 15, 2005: 213-218

046

2006

 “Türkiye’deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlükleri”, TDA, 16, 2006: 205-210.

047

2006

“Mançurya’daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri”, Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara 2006: 753-758.

048

2006

“Fuyu Kırgızcasında Geçmiş Zaman biçimleri”, Sibirische Studien / Sibirya İncelemeleri, 1.1., 2006:  117-124

049

2007

Li, Yongsŏng, Mehmet Ölmez and Kim Juwon,  “Some Newly Identified Words in “Fuyu Kirghiz” (Part 1)”, Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge, 2007, cilt 21, 141-188.

050

2007

“Kırgızca ve Eski Türkçe Arasında Sözlüksel Karşılaştırmalar”, II. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı (İhsan Doğramacı’ya Armağan), Ankara, 2007: s. 423-430.

051

2007

“On Mongolian asara- “to nourish” and  Turkish aşa- “to eat” From Middle Mongolian to Modern Turkic Languages”, TDA, 17 , 2007, 237-247.

052

2007

 “Wilhelm Radloff’un Gagauz Halk Edebiyatı Metinleri ve Yeniden Yayımı Konusu”, XIV. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü ve Edebiyatı), 6-10 Ekim 2007 Moldova, Hazırlayan: Metin Turan, Lübav Cimpoeş, Emiliya Bankova, Chişinau, 2007: 347-348.

053

2007

“Fuyu Kırgızcası Hakkında Yeni Bilgiler ve Türkolojiye Katkıları”, Sibirische Studien / Sibirya İncelemeleri, 2.1., 2007: 65-70.

054

2008

“Eski Türk yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine”, Festschrift in Honor of Talat Tekin  / Türk Dilleri Araştırmaları 18 (2008) : 333-340.

055

2008

“Divanü Lugati’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK, sayı 683: 525-527, Kasım 2008.

056

2008

“Alttürkische Etymologien (2)”, Aspects of research into Central Asian Buddhism. In Memoriam Kōgi Kudara, Ed. Peter ZİEME, Brepols yayınevi, Turnhout 2008: 229-236.

057

2008

Dīvānu Luġāti't-Turk’teki Tek Örnekler Üzerine” (1), Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Rize, Bildiri Metinleri, Editör: Muhsin Kalkışım, Rize 2008: 295-297.

058

2009

“Türkiye’deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri”, TDA, 19, 2009: 223-304.

059

2009

“Kulturelle und sprachliche Identität unter den zentralasiatischen Türken nach osmanischen Reiseberichten”, 突厥语文学研究 ——耿世民教授80 华诞纪念文集 / Studies in Turkic philology. Festschrift in honour of the 80th birthday of Professor Geng Shimin, Edited by Zhang Dingjing and Abdurishid Yakup, Beijing 2009: 377-386.

060

2009

“Oğuzların En Doğu’daki Kolları: Salırlar ve Dilleri (1)”, IV. Uluslararası Büyük Türk Dili kurultayı, 26-28 Eylül 2009, Kırım Simferopol (Akmescit) 2009, 436-438.

061

2009

“Tuva Atasözlerinden Seç­meler”, Sibirische Studien / Sibirya İncelemeleri, 4.1., 2009: 51-128.

062

2009

“Soyurgal”, TDVİA, cilt 37, 2009: 388-389.

063

2010

“Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir yayımı nasıl Olmalıdır?”, I. Uluslar arası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, 18-20 Kasım 2009 Afyonkarahisar, 2010, 211-219.

064

2010

“Anadolu Ağızları Sözlüğü’ne Ekler Projesinin 2006’daki Durumu”, TDA, 10, 2010: 187-192.

065

2010

“Dil Verileri Işığında soyurgal ve Kökeni”, Trans-Turkic Studies. Festschrift in Honour of Marcel Erdal, edited by Matthias Kappler, Mark Kirchner and Peter Zieme with the editorial assistance of Raihan Muhamedowa, Istanbul 2010: 167–175.

65*

2010

“Az Bilinen Tuvaca Bir Sözlük Üzerine”, Tuvinskaya pis’mennost’ i voprosı issledovaniya pismennostey i pismennıh pamyatnikov rossii i tsentral’no-aziatskogo regiona. Materialı mejdunarodnoy konferentsii, posvyaşçennoy 80-letiyu tuvinskoy pis’mennosti 1-4 iyulya 2010 g. g. Kızıl, I çast’, Kızıl: 133-137.

066

2010/2011

Li, Yongsŏng, Mehmet Ölmez and Kim Juwon,  “Some Newly Identified Words in “Fuyu Kirghiz” (Part 2)”, Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge, 2010/2011, cilt 24, 165-188.

067

2011

““Tek Örnek” Tek Örnek Değildir: Eski Türkçe üz “sağır” Sözü Hakkında”, Maḥmūd al-Kāşġarį’nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Dįvānu Luġāti’t-Turk Sempozyumu 5-7 Eylül 2008, İstanbul / The Dįvānu Luġāti’t-Turk International Symposium: In Commemoration of Maḥmūd al-Kāşġarį’s 1000th Birthday 5th-7th September 2008, Istanbul, Yayıma hazırlayanlar: Hayati Develi, Mustafa S. Kaçalin, Filiz Kıral, Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, İstanbul 2011: 245-251. “Summary: “Hapax legomenon” is not Hapax legomenon: On Old Turkic üz “deaf””, Maḥmūd al-Kāşġari’nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Divānu Luġāti’t-Turk Sempozyumu 5-7 Eylül 2008, İstanbul / The Divānu Luġāti’t-Turk International Symposium: In Commemoration of Maḥmūd al-Kāşġari’s 1000th Birthday 5th-7th September 2008, Istanbul, Yayıma hazırlayanlar: Hayati Develi, Mustafa S. Kaçalin, Filiz Kıral, Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, İstanbul 2011: 251-252.

068

2011

Türkçe’de Ezgi ve Kopuz Hakkında”, Türkiye’de Müzik Kültürü, Editörler: Oğuz Elbaş, Dr. Mehmet Kalpaklı, Okan Murat Öztürk, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2011: 481-484.

069

2011

“Kutadgu Bilig’in Sözvarlığı ve adakşu “birlikte, beraber, yanyana” Üzerine”, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildiriler, 26-27 Ekim 2009, Ankara 2011: 399-406.

070

2011

“R.M. Dawkins ve Anadolu’da Rumca-Türkçe İlişkileri”, Between Religion and Language: Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire, Edited by Evangelia Balta and Mehmet Ölmez, Istanbul 2011: 215-224.

071

2011

“Eski Uygurca Metinlerin Transkripsiyonunda kullanılan Yöntemler ve İşaretler”, Özlem Ayazlı ile, Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler 29-30 Mayıs 2007, Eskişehir, Bildiriler, Yayımlayanlar: Mehmet Ölmez, Fikret Yıldırım, İstanbul 2011: 43-83.

072

2011

“Eski Türk Yazıtları ve Sonrası”, Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) 3-5 Aralık 2010, İstanbul, Bildiriler / From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish (720-2010) 3rd-5th December 2010, İstanbul, Papers, Yayıma Hazırlayanlar / Edited by Mehmet Ölmez, Erhan Aydın, Peter Zieme, Mustafa S. Kaçalin, İstanbul 2011: 453-458.

*72x

2011

“Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları”, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, ed. Ülkü Ç. Şavk, 2. cilt, Ankara 2011: 629-640.

 

2011

“Eski Uygurca basruk ve Altayca pazırık Hakkında”, TDA 21, sayı 2, 2011: 293-306.

 

 

“Language of the Kutadgu Bilig”, Seoul 2012: 201-221.

073*

2012

“Oğuzların En Doğudaki Kolu: Salırlar ve Dilleri”, Türk Dili, Cilt: CII Sayı: 732, Aralık 2012: 38-43.

074*

2013

Jens Peter LAUT and Mehmet ÖLMEZ, “Doğumunun 75. Yılında Klaus Röhrborn”i Türk Dili, cilt: CII, Sayı 733, Ocak 2013: 78-87.

075*

2013

“Çin’deki Türk Dilleri ve Bugünü”, Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları, 4. Uluslararası  Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, editörler: Marcel Erdal, Yunus Koç, Mikail cengiz, Ankara 2013: 397-422.

076**

 

“Eski Türkçe ile Tuvaca Arasındaki Paralellikler”, Tyurkskiya Runika: Yazık, İstoriya, Kultura, I, Abakan 2013: 21-25.

077*

 

“Sözlerin Soyağacı (2)”, FSM İLMÎ ARAŞTIRMALAR İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi / FSM SCHOLARLY STUDIES A Journal of Humanities and Social Sciences, Sayı / Number 1, 2013 Bahar / Spring: 264-270.

078*

 

“Stanisław Stachowski, Lexique turc dans le Vocabulaire de P. F. Viguier (1790), Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 2002, 978-8371885709, 322 s.”)”, FSM İLMÎ ARAŞTIRMALAR İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi / FSM SCHOLARLY STUDIES A Journal of Humanities and Social Sciences, Sayı / Number 1, 2013 Bahar / Spring: 391-394.

079*

 

“Ermenice Torun’un Türkçesi Var mıydı?”, Derin Tarih, Sayı 15, 2013: 88-89.

080*

 

“Moğolların Gizli Tarihi ve Sözvarlığı Üzerine”, Bengü Beläk. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, ed. Bülent Gül, Ankara 2013: 377-384.

081*

 

“Some Notes on Altaic Languages and Common Altaic *d*”, A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th Birthday, Current Trends in Altaic Linguistics, ed. by Kim Juwon and Ko Dongho, Altaic Soicety of Korea, Seoul 2013: 599-611.

 

 

 

 

Editorship

1

 

Türk Dilleri Araştırmaları 3, Talat Tekin Armağanı, Ankara 1993.

2

 

Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış: Nevin Önberk Armağanı, yay. M. Ölmez, Ankara 1997.

3

 

Kebikeç 7-8 Sözlük Özel Bölümü

4

 

Bahşı Ögdisi: Festschrift für Klaus Röhrborn anläßlich seines 60. Geburtstags /  60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı. Herausgegeben von / Yayıma Hazırlayanlar: Jens Peter Laut / Mehmet Ölmez, Freiburg · İstanbul, 1998, 448 + 22˚ s.

5

 

Meyer, Gustav, 1998: Türkische Studien. Die griechischen und romanischen Bestandteile im Wortschatze des Osmanisch-Türkischen. Mit einem Geleitwort und einem Index herausgegeben von Mehmet Ölmez, Ankara, s. IX.

6

 

Splitter aus der Gegend von Turfan. Festschrift für Peter Zieme anläßlich seines 60. Geburtstags, Hrgg. von M. Ölmez / S.-C. Raschmann, İstanbul / Berlin 2002

7

 

Thesaurus Linguarum Orientalium / Turcicae-Arabicae-Persicae / Lexicon Turcico-Arabico-Persicum,  F. Meninski, I-VI, 2000.

8

 

Maḥmūd al-Kāşġarį’nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Dįvānu Luġāti’t-Turk Sempozyumu 5-7 Eylül 2008, İstanbul / The Dįvānu Luġāti’t-Turk International Symposium: In Commemoration of Maḥmūd al-Kāşġarį’s 1000th Birthday 5th-7th September 2008, Istanbul, Yayıma hazırlayanlar: Hayati Develi, Mustafa S. Kaçalin, Filiz Kıral, Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, İstanbul 2011.

9

 

Between Religion and Language: Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire, Edited by Evangelia Balta and Mehmet Ölmez, Istanbul 2011.

10

 

Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler 29-30 Mayıs 2007, Eskişehir, Bildiriler, Yayımlayanlar: Mehmet Ölmez, Fikret Yıldırım, İstanbul 2011.

11

 

Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) 3-5 Aralık 2010, İstanbul, Bildiriler / From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish (720-2010)  3rd-5th December 2010, İstanbul, Papers, Yayıma Hazırlayanlar / Edited by Mehmet Ölmez, Erhan Aydın, Peter Zieme, Mustafa S. Kaçalin, İstanbul 2011.

12

 

Türklük Bilgisi Araştırmaları / Journal of Turkish Studies, 2012 , 37 ve 38. ciltler (Cemal Güzel ile birlikte)

Abbreviations:

TDA: Türk Dilleri Araştırmaları
TDAD: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi